February 18th, 2013

hide the cute face

nổi hứng bất chợt...

nhìn cái trang LJ nó đóng mốc đóng meo mà thấy thương quá, chắc phải trưng dụng làm gì đó thôi, là gì thì chờ xem đã, nhưng chắc cũng chỉ liên quan tới trai  :))))